czwartek, 26 kwietnia 2012

PIKNIK SPORTOWO- REKREACYJNY "W POGODNI ZA BIELIKIEM"

W niedziele 20 maja Gmina Kołbaskowo zaprasza wszystkich na Piknik Sportowo – Rekreacyjny „W Pogoni za Bielikiem”

W ramach imprezy :
-   I Bieg „W Pogoni za Bielikiem” – start o godzinie 10.00
-   Rajd Rowerowy- start o godzinie  10:30
-   Nordic Walking- start o godzinie 10.10


Szczegóły GMINA KOŁBASKOWO

wtorek, 24 kwietnia 2012

FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GMINNEJ


 Mandaty będą za:

- zakłócanie porządku i spokoju
- żebranie
- zakłócanie przepisów porządkowych
- działalność gospodarcza bez zezwolenia
- sprzedaż w niedozwolonym miejscu
- wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i  mienia
- niepanowaniem nad zwierzętami
- naruszanie zasad przeciwpożarowych
- prowadzenie pojazdu bez świateł
- pozostawienie dziecka do lat 7 przy drodze
- tamowanie lub utrudnianie ruchu
- zanieczyszczanie drogi (wyjazdy z pól)
- niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego
- przekroczenie prędkości
- prowadzenie pojazdu bez uprawnień i dokumentów
- nie utrzymanie w należytym stanie zjazdów
- nie zastosowanie czystości w obrębie nieruchomości
- używanie nieprzyzwoitych słów
- naruszanie zakazu wjazdu do lasu
- puszczenie w lesie psa
- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
- brak szczepień psów


Źródło: Puls Przecławia Nr (22) 3/2012

czwartek, 19 kwietnia 2012

XVII sesja Rady Gminy Kołbaskowo

XVII sesja Rady Gminy Kołbaskowo odbędzie się 23 kwietnia 2012  
o godzinie 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Planowany porządek dzienny XVII Sesji:
1. Sprawy regulaminowe
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie protokołu z XVI Sesji,
   c) zatwierdzenie porządku dziennego,
   d) powołanie sekretarza obrad,
   e)odpowiedz na interpelacje
2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej za 2011 rok
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin- Siadło Górne"
8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zadania własnego gminy- pełnienie funkcji zarządzającego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kołbaskowo
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowa w miejscowości Warzymice
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Barnisławiu
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej- skateparku znajdującego się na działce nr 33/6 w Przecławiu
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Kołbaskowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Będargowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli konkursu na stanowisko kierownika działu administracyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu Komisji rewizyjnej Rady gminy Kołbaskowo z dnia 5 marca 2012 r. z kontroli Wewnątrzszkolnych  Planów Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli za rok 2010/2011 w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo
17. Informacja Wójta z działalności za 1 kwartał 2012r.
18. Interpelacje i zapytania
19. wolne wnioski.


 Sesje Rady Gminy są jawne i dostępne dla wszystkich. Każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu terytorialnego.
W zakres uprawnień obywateli wchodzi zarówno wstęp na posiedzenia rady gminy, możliwość filmowania, nagrywania dźwięku z takich zebrań, jak również dostęp do wszelkich dokumentów, sprawozdań i protokołów z ich obrad.

ZAPRASZAMY!!!

niedziela, 15 kwietnia 2012

ŚCIEŻKA ROWEROWA "Szlak orła bielika"

Oficjalne otwarcie I etapu ścieżki rowerowej " Szlak orła bielika" na trasie Siadło Dolne- Pargowo planowane jest na 20 maja 2012.
Odbędą się liczne imprezy z tej okazji (z zakończeniem na boisku w Pargowie) m.in. rajd rowerowy "Poznajemy sąsiadów" organizowany przez m.in gminę Gryfino, ćwierćmaraton i marsz Nordic Walking.

 środa, 11 kwietnia 2012

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W nadchodzący weekend tj. 14- 15 kwietnia podstawione zostaną specjalne kontenery na opady wielkogabarytowe. 
Do kontenerów zabrania się wrzucania odpadów komunalnych,  odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej), opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego !!!
Kontenery zapełniać należy maksymalnie do granic burt.

Harmonogram :środa, 4 kwietnia 2012

Życzenia Świąteczne

Rozstrzygnięcie przetargu na „przebudowę przystanków autobusowych...

Do dnia 19 marca 2012 r   w Urzędzie Gminy Kołbaskowo można było składać oferty na „przebudowę przystanków autobusowych, utwardzenie terenu oraz organizacje ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kołbaskowo-Moczyły-Kamieniec,  gmina Kołbaskowo.

Wybrano ofertę złożoną przez Pana Zygmunta Staszaka- Zakład Usługowo- Handlowy z siedzibą ul. Kaliny 23/1 w Szczecinie i zawierającą cenę brutto 333.657,00 zł.

Przedmiotowe prace budowlane maja na celu :
·        - wykonanie peronów,
·        -  zatok autobusowych,
·        - chodników
·         - remontu zjazdów dla nowo powstającej autobusowej linii komunikacyjnej.


Miejscem wykonania zamówienia są działki :
 nr. ew. gr.  130/2 i 92/3 obręb Kamieniec:

-Chodnik/peron - 41,0 m2
- Nawierzchnie bitumiczne - 43,0 m2
- Organizacja ruchu

nr. ew. gr.  43/2, 110 obręb Ustowo:

Ustowo- zjazd do ul. Autostrada Poznańska
1) - Zatoka autobusowa - 114,0 m2
- Chodnik/peron - 260,3 m2
- Zjazdy indywidualne - 75,9 m2
- Organizacja ruchu

Ustowo- centrum
2) - Zatoka autobusowa - 102,0 m2
- Chodnik/peron - 280,7 m2
- Organizacja ruchu

nr. ew. gr.  45/1 i 51 obręb Kurów
1)Kurów – osiedle 1
- Chodnik/peron - 141,0 m2
- Organizacja ruchu

2)Kurów - osiedle 2
- Zatoka autobusowa - 114,0 m2
- Chodnik/peron - 169,2 m2
- Zjazdy indywidualne - 26,2 m2
- Przestawienie hydrantu - 1 szt
- Organizacja ruchu

3) Kurów - centrum
- Zatoka autobusowa - 90,7 m2
- Chodnik/peron - 70 m2
- Jezdnia /kostka bet./ - 92 m2
- Organizacja ruchu

nr. ew. gr.  66,264/24 i 264/30 obręb Moczyły
- Chodnik/peron - 35,2 m2
- Zjazdy indywidualne - 51,7 m2
- Nawierzchnie bitumiczne - 61,0 m2
- Organizacja ruchu

Siadło Dolne i Siadło Górne (w miejscu istniejących przystanków i zatok autobusowych):
- organizacja ruchu

Termin realizacji zamówienia to 3 miesiące od przekazania placu budowy .

wtorek, 3 kwietnia 2012

STRAŻ GMINNA W KOŁBASKOWIE

Jest to samorządowa umundurowana formacja do ochrony porządku publicznego.

Komendantem Straży Gminnej w Kołbaskowie jest Pan Karol Antoniuk i do jego zadań należy:
* reprezentowanie straży gminnej na zewnątrz
* kierowanie pracą strażników, odpowiedzialność za stan dyscypliny i prawidłowe wykonywanie zadań 
* prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży gminnej, 
* przeprowadzanie codziennych odpraw służbowych i wyznaczanie zadań dla strażników, 
* rozliczanie strażników z nałożonych zadań, 
* wydawanie i przyjmowanie sprzętu łączności oraz środków przymusu bezpośredniego, 
* opracowywanie grafiku pełnienia służb oraz rozliczanie czasu pracy zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Straży Gminnej, 
* przydział umundurowania zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzenie kartoteki wydawanych sortów mundurowych, 
* podejmowanie interwencji na terenie gminy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 
* składanie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań wykonywanych przez straż gminną oraz informacji o stanie porządku publicznego na terenie gminy, 
* ochrona porządku w miejscach publicznych. 
* współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie   informowania 
a) przestępstwach
b) wykroczeniach, których ściganie nie należy do straży,
c) osobach potrzebujących natychmiastowej wykwalifikowanej pomocy medycznej,
d) innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, 
e) stwierdzonych awariach
* kontrola utrzymania ładu i porządku na terenie gminy. 
* kontrola osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości. 
* nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. 
* dokonywanie czynności sprawdzających, sporządzanie notatek służbowych,   niezbędnych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego, występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w Sądzie  w zakresie dotyczącym ustawowych uprawnień. 
* Współpraca z Policja, strażą pożarną, służbami medycznymi i innymi jednostkami w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Strażnicy Straży Gminnej w Kołbaskowie to:
Pan Łukasz Galczewski
Pan Artur Krzyszycha
Pan Artur Królikowski

i do ich zadań należy m.in:
·        ochrona spokoju i porządku na terenie gminy,
·         czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
·         współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i życia obywateli,
·         zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia,
·         ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
·      współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŁBASKOWIE

PGK w Kołbaskowie jest gminna jednostką organizacyjną.

Adres: 
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Siedziba:
Rosówek 16 (budynek po były przejściu granicznym)Celem PGK w Kołbaskowie jest trwałe i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społeczności mieszkańców Gminy Kołbaskowo w zakresie usług komunalnych. W Przedsiębiorstwie działają dwa wyodrębnione organizacyjnie Zakłady:

1) ZAKŁAD WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNY,  którego celem jest m.in :
* przygotowanie, aktualizacja i egzekwowanie zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo,
* eksploatacja i administrowanie siecią i urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
*  utrzymywanie w sprawności gminnej oczyszczalni ścieków w Przecławiu oraz sieci kanalizacyjnej,
* utrzymywanie w sprawności gminnych ujęd wody oraz sieci wodociągowych,
* egzekwowanie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

2) ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, który zajmuje się:
* nadzorem w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych,
* prowadzeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, Elektrycznych i Elektronicznych,
* wywozem i rekultywacją odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki odpadów,
* rekultywacją wysypiska odpadów w Smolęcinie,
*  nadzorem nad utrzymaniem porządku i czystości w zasobach gminnych,
* utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych będących w zasobach Gminy Kołbaskowo,
* wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
* utrzymaniem i administracją cmentarzy komunalnych w Kołbaskowie i Będargowie,
* przeprowadzaniem bieżących remontów i konserwacją na cmentarzach komunalnych
* wykonywaniem usług konserwacji systemów melioracji wodnych na terenie Gminy Kołbaskowo,
* utrzymaniem gminnych dróg oraz innych ciągów komunikacyjnych należących do Gminy Kołbaskowo,
* naprawą i konserwacją urządzeń infrastruktury publicznej na terenie Gminy Kołbaskowo.

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie kieruje dyrektor Pan Adrian Guranowski.

Kontakt PGK Kołbaskowo:

1. Centrala telefoniczna:           91 – 312 49 20
2. Fax 91 – 312 49 39
3. Oczyszczalnia ścieków 91 – 311 61 76
e-mail:   sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl

Strona PGK Kołbaskowo